/ Prelegenci

Hanna Mamzer

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor habilitowany na Wydziale Socjologii, psycholog i socjolog. Jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu w dziedzinie: etologia psa, dobrostan psów i relacje człowieka z psem (a także w zakresie dobrostanu innych zwierząt). Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Eksperymentów na Zwierzętach. Dwukrotna stypendystka Fundacji Fulbrighta, Central European University, British Council, European University Institute we Florencji, Fundacji im. Stefana Batorego, wielokrotna uczestniczka wyjazdów w ramach Programu Socrates Erasmus, laureatka akcji stypendialnej Polityki. Zajmuje się tematyką relacji ludzi i zwierząt, podejmuje w tym zakresie działania integrujące różne dziedziny nauki, stymulując wymianę poglądów oraz przepływ wiedzy, co sprzyja dialogowi promującemu dobrostan zwierząt. Aktywnie działa na rzecz podnoszenia u ludzi poziomu świadomości tego, jakie potrzeby mają zwierzęta. Pracuje z psami lękowymi i wycofanymi.

Michał Nowicki

Profesor nauk medycznych. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Krzysztof Adamczyk

Polski zootechnik; profesor w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie i Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie oraz Studium Podyplomowego „Zachowanie się zwierząt: zagadnienia podstawowe i aplikacyjne” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie; przekonany do welfare’ystycznego podejścia do relacji człowiek-zwierzę i w tym duchu starający się pogodzić dobrostan człowieka i dobrostan zwierząt (specjalizuje się w chowie i hodowli bydła domowego); człowiek otwarty na argumenty przekazywane w sposób świadczący o wzajemnym szacunku w relacjach międzyludzkich.

Łucja Lange

Doktora nauk socjologicznych (2022), magistra teatrologii (2004) i etnologii (2015), psycholożka zwierząt (2018). Doktorantka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w interdyscyplinarnym projekcie Humanistyka Cyfrowa, gdzie bada sposoby opisywania doświadczenia choroby terminalnej. Tanatolożka i członkini kolektywu Instytut Dobrej Śmierci. Vice-przewodnicząca Sekcji Relacji Międzygatunkowych Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz członkini Międzynarodowego Stowarzyszenia Wegańskich Socjologów. Jej zainteresowania naukowe skupiają się na kwestiach różnorodności, death studies, gender studies, animal studies oraz antropologii zmysłów i fenomenologicznym ujmowaniu ludzkiego doświadczenia. Swoją uwagę poświęca także bezdomności i marginalizacji (zarówno ludzi, jak i zwierząt) oraz terapii poprzez fotografię jako aktywistka i badaczka. 

Ewa Baum

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor UMP i kierownik Katedry Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zainteresowania naukowe dotyczą kwestii związanych z ekspansywnym rozwojem biomedycyny i kontekstami etycznymi oraz prawnymi, które są implikowane przez te wydarzenia. W szczególności zaś konsekwencjami rozwoju współczesnej transplantologii, medycyny regeneracyjnej oraz dializoterapii, a także jakości życia pacjentów chorych przewlekle oraz ich subiektywnych oczekiwań w zakresie pomocy medycznej, psychologicznej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu duchowego. Autorka książek, m.in.: Komórki macierzyste jako bioetyczny problem współczesnej medycyny (2010) czy Jakość życia chorych poddawanych terapii nerkozastępczej (2017) oraz ponad setki artykułów opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, redaktor wielu publikacji. Laureatka nagród naukowych, np. nagrody za najlepszy abstrakt dotyczący hemodializy przyznawany przez The International Society for Hemodialysis, U.S.A 2015 oraz nagród dydaktycznych, w tym nagrody dla Wykładowcy Roku 2018 na UMP w Poznaniu. Nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia polskojęzyczne oraz anglojęzyczne z przedmiotów etycznych, bioetycznych, a także związanych z wielokulturowością i nowoczesną dydaktyką medyczną. Absolwentka programu Master of didactics in excellent teaching w Aarhus University, Denmark (2020). Członek międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw, m. in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Komisji Ekspertów ds. zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta, Instytucie Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu, a także jedna z pomysłodawczyń podpisania Listu Intencyjnego w zakresie pracy z pacjentem wywodzącym się z odmiennego kręgu kulturowego oraz realizatorka cyklu szkoleń przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu.

Agnieszka Żok

Kulturoznawczyni, doktor nauk o zdrowiu, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych i Humanistycznych UMP. Członkini Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Jej główny tor zainteresowań naukowych związany jest z wpływem jogi, oraz powiązanych z nią praktyk, na zdrowie. Regularnie pracuje przy użyciu technik vinyasy oraz jogi akademickiej prowadząc zajęcia zarówno dla zdrowych jak i osób ze specjalnymi potrzebami zdrowotnymi. Stara się konstytuować jogę we współczesnej nauce oraz medycynie. Jako bioetyk zajmuje się głownie zagadnieniami związanymi z rozwojem reprogenetyki oraz kwestiami posthumanizmu filozoficznego – relacjami pomiędzy człowiekiem, zwierzętami a środowiskiem. Poruszane zagadnienia konstytuuje w refleksji kulturowej. Autorka ponad 60 artykułów naukowych dotyczących polityki antydyskryminacyjnej, myśli trans- oraz posthumanistycznej w bioetyce oraz jogi. Wszystkie te zagadnienia sprowadzają się do kwestii jakości życia oraz dobrostanu zarówno człowieka jak i zwierząt pozaludzkich.

Roksana Malak

Pracuje jako fizjoterapeuta i osteopata z pacjentami neonatologicznymi i pediatrycznymi oraz jako pracownik naukowo – dydaktyczny w Katedrze i Klinice Reumatologii, Rehabilitacji i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej pasją jest terapia noworodków, niemowląt z dysharmonią rozwojową oraz terapia dzieci z problemami neurologicznymi i genetycznymi. Jest autorką i współautorką wielu prac naukowych oraz publikacji książkowej. Ukończyła kursy: Skala Oceny Zachowań Noworodków wg Brazeltona, Neonatal Behavioral Assessment Scale (NBAS), Cambridge; NDT Bobath; Bobath Baby, General Movements (basic, advanced); szkolenie I i II stopnia teorii i terapii Integracji Sensorycznej, FITS, PNF – podstawowy, Kurs Halliwick (nauka pływania osób niepełnosprawnych), TIMP, MEDEK, FINE 1 – Leuven, Kompleksowa Diagnostyka i Terapia w Dysfagii Pediatrycznej. Współtworzy Zespół Ekspertów ds. Opracowania Wytycznych do Oceny Pacjentów w Wieku Rozwojowym, Krajowa Izba Fizjoterapii, Zespół Tematyczny do Spraw Jakości i Monitorowania Procesu Fizjoterapii, European Academy of Childhood Disability, American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine. Jest sekretarzem Komisji Rewizyjnej w Polskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej PANDa.